Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Γυμνασίου Κορινού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο37,Ν.4692/2020, Υ.Α. 13423/ΓΔ4/ΦΕΚ 491/τ.Β/9-2-2021) βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων και βασίζεται στις αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε ατόμου στη σχολική ζωή σημαίνει αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή και σχολαστική τήρηση του σχολικού κανονισμού, στο σύνολό του.

Δείτε αναλυτικά τον Εσωτερικό Κανονισμό του Γυμνασίου σε μορφή pdf

 

Image